Iskustva i istraživanja sa herbicidima 

MANKAR® ULV sistemi za prskanje su prvo bili dizajnirani za aplikaciju glifosata (npr. Roundup® proizvoda). Međutim, uređaji su pogodni za upotrebu većine tečnih herbicida. Sledeća diskusija predstavlja neka od iskustava sa herbicidima iz Nemačke, koja mogu da posluže kao vodič zainteresovanim korisnicima.

 

U leto 2007.g. sprovedeno je istraživanje u kojem je korišćena kombinacija glifosata (Roundup® UltraMax) i, na zemljištu primenjenih herbicida u rasadnicima jelki. Ovo istraživanje je pokazalo da je vreme do ponovnog kllijanja korova bilo produženo zbog mešanja herbicida primenjenih na zemljište. Broj glifosat tretiranja godišnje se na taj način može smanjiti. Dalje ispitivanje je potvrdilo ovakve rezultate 2008.g. Uz to, glifosat sa Vorox® F (aktivna supstanca: flumioxazin), kao i kombinacija sa tri herbicida, glifosat, Katana® i Vorox®, su korišćeni, što je isto tako imalo povoljan dugoročniji efekat.

 

Smese herbicida iz istraživanja sprovedenog leta 2007.g.:

 

Herbicid

Aktivna supstanca

Primenjena zapremina/ha

Roundup® Ultra Max

Glifosat

2,0 l

Roundup® Ultra Max

+ Flexidor®

Glifosat + Isoxaben

2,0 l + 0,75 l

Roundup® Ultra Max

+ Butisan® SC (+ voda)

Glifosat + Metazachlor

2,0 l + 2,0 l (+1,0 l)

Roundup® Ultra Max

+ Katana® (+ voda)

Glifosat + Flazasulfuron

2,0 l + 150 gr (+ 1,0 l)

Roundup® Ultra Max

+ U 46® M-Fluid

Glifosate + MCPA

2,0 l + 1,5 l

 

Istraživanja sa Basta® u krastavcima (Bayer CropScience)

Grafikon:

MANKAR-P 50 (nerastvoreni proizvod)         Ranac prskalica (50 l/ha)

 

Stepen efiksanosti (%)             Dana nakon aplikacije (6, 10, 16)

 

Basta® l / ha

 

Razvoj ukupnog stepena pokrivenosti korovom u %, 10 ili 46 dana nakon tretiranja

Grafikon:

Izvor: LWK Schleswig-Holsteiin (K. Lange) i Mantis (isečak)

 

 

 

Supstance su bile primenjene u nerastvorenom obliku, kao što je obično i slučaj sa MANKAR-P 70-110 uređajem tipa baštenskih kolica. Varijante sa komponentama u obliku praha su inicijalno bile izmešane sa ekvivalentom 1 litre vode po hektaru, pri čemu je glifosat bio naknadno dodat. Sve smese su mogle biti prskane uz pomoć uređaja bez ikakvih problema.

 

ULV tehnologija se može primenjivati čak i u osetljivim oblastima obrade zemljišta, za koju postoji samo nekoliko vrsta herbicida. Primer toga je upotreba Basta® (glufosinat-amonium 200 g/l) na poljima sa krastavcima. U istraživanju sprovedenom od starne Bayer CropScience 2008.g., bio je primenjen nerastvoreni herbicid sa MANKAR-P 50 u graduiranim aplikacionim zapreminama od 1,5 do 4 l/ha u poređenju sa konvencionalnim ranac prskalicama (AirMix 01, sa relativno niskom količinom vode od 50 l/ha). Zaključak: nije došlo ni do kakvog oštećivanja niti do uništavanja krastavaca. Efikasnost MANKAR ULV sistema za prskanje može da se poredi sa ranac prskalicama. Minimum od 2 l/ha Basta bi trebalo da bude iskorišćeno.

 

Više informacija u vezi sa herbicidima koji se koriste i rezultatima tekućih istraživanja možete naći na: www.mantis-ulv.eu

 

Napomene: Način merenja najčešće korišćenog herbicida Roundup® UltraMax je navedeno u Uputstvu za upotrebu svakog uređaja. Željeni protok za druge supstance i smese mora biti proveren i ponovo kalibriran po potrebi. U tom slučaju, po pravilu, trebalo bi sproveti ispitivanje na maloj površini pre tretiranja celokupne površine. Odmah nakon aplikacije, uređaj mora biti temeljno očišćen! Bilo koji proizvodi koji se koriste moraju biti propisno označeni etiketom sa odobravanjem upotrebe zemlje u kojoj se koristi. Molimo vas da se konsultujete sa svojim savetnikom za pesticide.