Pesticidi se definišu kao hemijski agensi koji se koriste za uništavanje, odbijanje ili kontrolu određenih oblika biljnog ili životinjskog sveta koji se smatraju štetočinama. Koren reči je latinska reč "pest" što znači kuga i "cida" što znači ubiti. Generički termin "pesticidi" može se primeniti na širok spektar hemikalija, uključujući insekticide, herbicide, fungicide, rodenticide, biocide i slične hemikalije.

 Pesticidi se opsežno istražuju od 1960-ih, a njihova hemijska svojstva, toksikološka svojstva, i ponašanje u životnoj sredini su dobro poznati. Po svojoj prirodi, pesticidi su potencijalno toksični za druge organizme, uključujući ljude, i moraju se bezbedno koristiti i pravilno odlagati.

 Svrha ovog poglavlja je da pruži kratak pregled tipova pesticida, njihove namene i ponude firme Hemcof d.o.o.


FUNGICIDI 

 

  Fungicidi su supstance sintetičke ili biološke prirode, koje se koriste za suzbijanje ili sprečavanje rasta gljivica ili njihovih spora. Gljive koje prave kvalitativne i kvantitativne štete u biljnoj proizvodnji klasifikovane su po familijama, a neke od njih su plamenjača, pepelnica, trulež, rđa itd.

Gljive ne mogu da proizvode sopstvenu hranu iz ugljenih hidrata jer im nedostaje hlorofil i zbog toga se hrane živim biljkama ili mrtvom organskom materijom. Gljive predstavljaju veliki problem za poljoprivrednu proizvodnju jer većinu bolesti izazivaju upravo one.

Dejstvo gljivica i gljivičnih bolesti biljaka zabeleženo je još u ranoj istoriji, ali njihov uzrok nije identifikovan. Tek 1861. godine Anton de Bari, otac biljne patologije, identifikovao je gljivicu koja izaziva trulež u krompiru, a 1885. je razvijen fungicid da inhibira njegov rast. Najveći podsticaj razvoju fungicida bio je u 20. veku. Razvijene su mnoge nove vrste fungicida i usvojena je široka upotreba, pružajući zaštitu od mnogih biljnih bolesti po prvi put u istoriji.

Kao alternativa konvencionalnim fungicidima postoje i biofungicidi, koji su formulacije živih mikroorganizama, metabolita, estrakti biljaka i takođe se usvajaju kao metoda za kontrolu rasta gljivica.

Kao i kod ostalih kategorija pesticida, i fungicidi se po načinu delovanja dele na kontaktne (preventivne) i sistemične (kurativne) preparate.

Pravilna upotreba, prepoznavanje pravog momenta za tretman i izbor odgovarajućih preparata su najbitniji faktori za održavanje useva zdravim.

Hemcof d.o.o Vam pruža, pored širokog asortimana i izbora konvencionalnih i bioloških fungicidih preparata, i stručnu podršku u vidu strategije za uspešnu zaštitu od biljnih bolesti i postizanje visokih i kvalitetnih prinosa.


HERBICIDI


  Herbicidi predstavljaju hemijska ili biološka sredsva za suzbijanje korova. Upotreba ovih sredstava mora biti pravilna da bi se dobili zadovoljavajući rezultati i da bi se sačuvala životna sredina. Odgovarajući izbor doze, vreme primene, izbor rasprskivača i poštovanje svih mera predostrožnosti na etiketi moraju se poštovati da bi se postigao optimalan učinak.
Svaki herbicid suzbija određene korove ili porodice korova. Zbog toga je poznavanje korovskih vrsta prisutnih na terenu od suštinskog značaja za dobro suzbijanje korova. Kada je priroda korova poznata, pristupa se odabiru odgovarajućih herbicida.

 Herbicidi po načinu delovanja mogu biti sistemični, što znači da se apsorbuju i pomeraju po celoj biljci, dok su drugi kontaktni herbicidi, što znači da utiču samo na biljno tkivo sa kojim dolaze u kontakt.

  Takođe, dele se prema momentu primene na:

Herbicidi pre nicanja (PRE EM) – Ovi herbicidi se primenjuju pre nicanja korova. Uopšteno govoreći, oni deluju tako što sprečavaju rast korova koji klijaju iz semena, ali neki mogu delovati i na višegodišnje biljke koje se šire preko rizoma, krtola i stolona. Primena je vremenski usklađena sa vremenom kada će ciljni korov početi da klija. Ovi herbicidi sprečavaju stvaranje novih korova, ali većina neće uticati na korove koji su već iznikli.

Pre sadnje - Ovi herbicidi se primenjuju pre sadnje/rasađivanja useva. Oni mogu biti preparati pre nicanja korova, koji se unose u zemljište, ili se primenjuju za kontrolu postojeće vegetacije.

 Herbicidi posle nicanja (POST EM) - Ovi herbicidi deluju na aktivno rastuće korove. Mogu se apsorbovati putem listova ili korena biljaka, u zavisnosti od namene i formulacije preparata.

Hemcof d.o.o. u svom asortimanu nudi široku paletu herbicidnih preparata za sve gore navedene namene, kao i stručnu pomoć i podršku za uspešno suzbijanje korova i postizanje visokih i kvalitetnih prinosa.


INSEKTICIDI


  Insekticidi su supstance, hemijske ili biološke prirode, koje se koriste za suzbijanje insekata. Oni uključuju ovicide, larvicide i adulticide koji se koriste protiv jaja, larvi i odraslih formi insekata. Insekticidi se koriste u poljoprivredi, šumarstvu, medicini, industriji, domaćinstvima…

Insekti predstavljaju veliku opasnost za useve jer se hrane lišćem, stabljikom biljaka, korenom i plodovima i na taj način prave štete čineći ih neprikladnim za jelo, preradu i komercijalne svrhe. Upotreba insekticida je neophodna da bi se obezbedila najbolja zaštita useva u borbi protiv ovih štetočina, od kojih se neki hrane isključivo određenim kulturama.

Pre nego što su insekticidi dobili široku primenu, značajan deo uzgajanih useva su konzumirali insekti i dovodili do redovnih gubitaka. Iako postoji biološka kontrola u ​​prirodnoj sredini, kao što su prirodni predatori ili paraziti koji napadaju insekte koji se hrane usevima, bilo je malo ili nimalo kontrole nad ovim činiocima.

Zaštita useva koju pružaju insekticidi odigrala je veliku ulogu u pomoći poljoprivredi, posebno kada je u pitanju povećanje prinosa. Postoji potreba za insekticidima za skoro sve komercijalne zahteve poljoprivrede, uključujući organsku poljoprivredu. Kako je interesovanje za organske proizvode raslo, uzgaivači organske hrane su takođe otkrili potrebu da koriste insekticide koji su odobreni za organsku upotrebu kako bi zaštitili svoje useve i sprečili štete nastale od insekata.

Insekticidi su klasifikovani na osnovu njihove strukture i načina delovanja. Postoji mnogo insekticida koji deluju na nervni sistem insekata, dok drugi deluju kao regulatori rasta ili endotoksini.

Uopšteno, insekticidi se uglavnom mogu svrstati u dve kategorije:

 Sistemični insekticidi: To su insekticidi koji nakon usvajanja postaju deo biljke sistematskom distribucijom. Insekti koji se nakon tretmana hrane biljkom konzumiraju i insekticid i bivaju eliminisani. Sistemični insekticidi imaju rezidualnu ili dugotrajnu aktivnost.

 Kontaktni insekticidi: Uključuju insekticide koji mogu prodreti kroz kutikulu insekata, ali koji ne prodiru kroz kutikulu biljke, nego se u većoj ili manjoj meri zadržavaju na njenoj površini. Oni su toksični za insekte kada dođu u kontakt sa njima. Mogu biti različitih vrsta uključujući prirodna jedinjenja i sintetička organska jedinjenja. Kontaktni insekticidi uglavnom imaju malo ili nimalo rezidualne aktivnosti.

Insekticidi mogu povećati prinose i poboljšati proizvodnju. Oni su jednostavan i efikasan način kontrole populacija štetočina koje bi inače dovele do oštećenja useva, a samim tim i do smanjenja kvaliteta i prinosa.
Bez insekticida, veliki delovi uzgajanih useva bi bili izgubljeni, što bi dovelo do gubitka prihoda za poljoprivrednike, a takođe i do rasipanja resursa koji su korišćeni za uzgoj useva. Upotrebom insekticida moguće je ostvariti veće prinose.

Hemcof d.o.o. u svom asortimanu nudi široku paletu insekticidnih preparata, kako sintetičkih tako i bioloških, za sve gore navedene namene, kao i stručnu pomoć i podršku za uspešno suzbijanje insekata i postizanje visokih i kvalitetnih prinosa.

 

  U svojoj ponudi imamo širok asortiman pesticida, konvencionalnih i organskih, koji su zvanično registrovani u našoj zemlji. Svi pesticidi koji su registrovani u Srbiji i oni koji su prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva se da su dostupni u svakom trenutku.
Roba koja u nekom momentu nije na stanju, a u mogućnosti smo da je naručimo to činimo u dogovoru sa Vama, odnosno na Vaš zahtev.

Sve informacije kao i opisi proizvoda su preuzeti od strane kompanija čije proizvode predstavljamo u ponudi. Podaci su informativnog karaktera ne garantujemo da su sve informacije kompletne i bez greske.

Hvala Vam na posvećenom vremenu i ukazanom poverenju.

Hemcof D.O.O.